BEST PRODUCTION TEAM

ARTISTS

Chen Xiao

Yang Rong

Zhang Zhehan

Song Weilong

Nie Yuan

Wu Jinyan

Bai Lu

Zhang Yijie

Xu Kai

Merxat

Wu Jiayi

Liu Min

Wang Maolei

Zhao Yiqin

Zhang Nan

Gao Yu’er

Vincent He

Hong Yao

Wang Yizhe

Sun Ao

Wang Yuwei

Zhang Yixi

Chen Xiao

Yang Rong

Zhang Zhehan

Song Weilong

Nie Yuan

Wu Jinyan

Bai Lu

Zhang Yijie

Xu Kai

Merxat

Wu Jiayi

Liu Min

Wang Maolei

Zhao Yiqin

Zhang Nan

Gao Yu’er

Vincent He

Hong Yao

Wang Yizhe

Sun Ao

Wang Yuwei

Zhang Yixi