Wu Jiayi

Release time:2017-11-22


Height: 166cm
Weight: 48kg
Age: 20
Birth place: Hei Longjiang
Constellation: Sagittarius
School of graduation: Performing Arts, Central Academy of Drama
Special talents: dancing, singing, piano, guitar, drum, swimming, horseback riding
Language: English


Filmography
2017 Nalakuvara        
Role: Little Dragon Maiden   Director: Gao Xianming


2017 Untouchable Lovers  
Role: Qing Yue       Director: Li Huizhu


2016 Zhao Ge         
Role: Yi Jiang       Director: Ren Haiyao   Liu Zhenming


2016 Demon Girl     
Role: Dong Ge        Director: Ren Haiyao   Liu Zhenming


2015 Full House of Happiness   
Role: Du Du       Director: Chen Guoxing Li Wei