Zhang Yixi

Release time:2017-11-22


Born: May 23, 2003
Height: 162 (in growth)
Birth place: Zhengzhou, Henan
Constellation: Gemini
School of Study: Singing and Dancing, Secondary school affiliated with Beijing Dance Academy
Hobby: singing, dancing, piano


Filmography
2017 Untouchable Lovers     
Role: You Lan     Director: Li Huizhu


2016 Zhao Ge         
 Role:  Pipa        Director: Ren Haiyao   Liu Zhenming   Li Dachao


2016 Gifted Family              
Role: Xiao Mei       Director: Liu Jiayin


2015 The Car          
Role: Shen Dongxue (leading lady)    Director: Tong Xinye


2015 Switch of Fate         
Role: Qiang Wei (teenage)    Director: Wang Weiting


Wang Dazhu
2015 Bagua Quan: Hatred        
Role: Bi Feng          Director: Guo Huizhong


2015 Legend of Su Mo           
Role: Su Mo (childhood)   Director: Bai Shan


2014 Mom              
Role: Mei Jun (childhood)   Director: Chen Zhuhuang


2014 The Scholars        
Role: Guo Xinlan (childhood)   Director: Tan Langchang


2013 The Home of Lady      
Role: Rou Zhi (childhood)   Director: Lin Qingzhen


2013 My Amazing Bride 
Role: Tang Doudou (childhood)  Director: Liang Shengquan


2013 Awake               
Role: Zang’er         Director: Gong Zhiyong


2012 Father's love              
Role: Dan Dan (leading lady)


2012 Great Plains              
Role: He Xialan        Director: Lin Ke


2011 I am in Charge            
Role: Chen Xiaoqian    Director: Wei Zhaohong