Yang Rong

Release time:2017-11-22


Born: June 3
Constellation: Gemini
Height: 163cm
Weight: 43kg
School of graduation:  Shanghai Theatre Academy


Filmography
K9 Coming                
Role: He Mumian         Director: Guan Jinyun


Ghost Catcher Zhong Kiu’s Record  
Role: Ling Han       Director: Zheng Weiwen


Memory Lost       
Role: Bai Jinxi/Su Mian    Director: Li Dachao   Liang Xinquan


The Legend of Flying Daggers 
Role:  Xuan Caiyue   Director: Liang Shengquan    Huang Junwen   Liu Guohui


War of the Dragon         
Role: Lu Yanming          Director: Jin Chen   Ling Fei


Cosmetology High         
Role: Su Lianyi        Director: Li Huizhu Deng Weien Huang Junwen     

 
Lady & Liar          
Role: Du Xiaohan   Director: Chen Yushan   Zhou Xiaopeng   Ma huagan 


The Romance of the Condor Heroes 
Role: Mei Chaofeng    Director: Li Huizhu   Deng Weien   Li Dachao


Palace 3: The Lost Daughter   
Role: Tong Yuxiu     Director: Li Huizhu   Deng Weien


Love Three Lives            
Role: Gu Zhixia             Director: Tian Shaobo 


Love Yunge from the Desert     
Role: Huo Chengjun       Director: Hu Yijuan   Cai Jingsheng   Hu Mingkai


Swordsman          
Role: Yue Lingshan    Director: Hu Yijuan   Huang Junwen    


Legend of Lu Zhen         
Role: Xiao Huanyun         Director: Li Huizhu   Deng Weien    Liang Guoguan 


Palace 2             
Role: Xujia Xixiang         Director: Li Huizhu   Deng Weien


Happy Mother-in-law, Pretty Daughter-in-law
Role: Zhu Bajie         Director: Yang zhijian   Zhou Jiawen


Young Justice Bao 3          
Role: Xiao Fengzheng         Director: Hu Mingkai


Young Emperor              
Role: Tong Layue         Director: Liu Heng